معرفی خیرین موسسه مهر ماندگار

گروه صنعتی حلوای عقاب

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت همقدم

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت عمارت پایدار

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

گروه صنعتی روژین

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت میم استودیو

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت مانا چمن

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت میم استودیو

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت انرژی

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

شرکت نیاز مدیران آینده

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.

درمانگاه شبانه روزی به آور

گروه صنعتی حلوای عقاب از سال 1398 همراه موسسه خیریه مهر ماندگار بوده است و در طرح های ساخت مدرسه، آبادسازی روستا و کمک به بیماران شرکت داشته است.