مهر آموزش

خدمات آموزشی و تحصیلی در طول دوران تحصیل و پیگیری تا تحصیلات تکمیلی و از طریق پرداخت هزینه های تحصیلی مقاطع مختلف ارائه می شود. هزینه های تحصیلی به کمک هزینه وسایل آموزشی و کمک هزینه شهریه مدرسه و دانشگاه تقسیم می شود. در طی دوران تحصیل جهت انگیزه دهی به دانش آموزان علاوه بر مشوق های مادی در قالب لوازم التحریر، مشوق های غیرمادی در قالب ارائه خدمات مشاوره شخصی و تحصیلی نیز ارائه می گردد. در راستای ارائه بهتر خدمات آموزشی، پرونده تحصیلی برای هر دانش آموز توسط واحد آموزش تشکیل می گردد که گزارشی از وضعیت تحصیلی در حال حاضر دانش آموز و اقدامات مورد نظر را در برمی گیرد.