آزادی زندانی

موسسه مهر ماندگار ناصری با کمک ستاد دیه به آزادسازی زندانیانی می پردازد که شاکی خصوصی داشته و مرتکب جرایم کیفری نباشند و این امر را به صورت جلب رضایت از شاکی و همچنین کسب تخفیف در دیه به انجام می رساند. مبلغ دیه نیز مستقیماً به حساب دادگاه واریز می شود.