مهر اشتغال

در زمینه اشتغال ضمن برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع از افراد بیکار در سن کار، وام های بلاعوض جهت ایجاد شغل در اختیار مددجویان دارای شرایط لازم قرار می گیرد. همچنین افراد بیکار در سن کار متناسب با تخصص، مهارت و تجربه شغلی، معرفی به کار خواهند شد.