مهر سلامت

خدمات درمانی در قالب ساماندهی نظام ارجاع و از طریق انعقاد قرارداد با چند مرکز جامع درمانی در مناطق مختلف تهران و حومه تهران ارائه می شود. مددجویان بیمار به مراکز درمانی طرف قرارداد با موسسه ارجاع داده می شوند، وضعیت بهبودی بیماران از تشخیص اولیه بیماری تا درمان قطعی و نهایی پیگیری خواهد شد و هزینه های درمانی و دارویی به تفکیک ریز خدمات، به حساب مراکز درمانی واریز می گردد.