مسکن

در زمینه مسکن با تامین ودیعه، پرداخت اجاره، انجام خدمات جانبی شامل تعمیرات ضروری مسکن و تهیه لوازم ضروری زندگی، خدمت رسانی صورت می گیرد.