چارت سازمانی

هیئت امنا

بازرسان قانونی و مستقل

هیئت مدیره

مدیرعامل

مشاوران حقوقی برنامه ریزی و توسعه

معاونت پشتیبانی

معاونت اداری و مالی

معاونت اجرایی و مددکاری

معاونت توسعه و تعالی

معاونت فرهنگی

مالی و حسابداری

منابع انسانی

روابط عمومی

فناوری اطلاعات

خرید

حمل و نقل

تحقیق و شناسایی

مددکاری

تحقیق و توسعه

مدیریت و کنترل پروژه ها

کتابخانه عمومی واران