قرض الحسنه

با توجه به درخواست مددجو، وضعیت وی در موسسه و تشخیص مدیریت، در موارد خاص، مبالغی به صورت وام یا مستمری ماهیانه در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرد.